Slovak Dragon Boat Association

Slovenská asociácia dračích lodí (ďalej len „asociácia“) je občianske združenie v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúce právnické osoby – športové kluby, ktorých hlavná činnosť je zameraná na športovú činnosť v odvetví vodného športu – dračie lode a sú zriadené ako samostatné právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

Organization: Slovak Dragon Boat Association
Website: www.sadl.sk
Contact information: Hudec Jiri – President
info@sadl.sk

BOAT

SPONSOR